رفتن به مطالب اصلی

Maha

مشاور کسب و کار کوچک

من به زبان دری/ فارسي صحبت مي کنم و در صورت نياز به مشتريان در توسعه تجارت، بازاريابی، مشاوره، وام های کوچک تجاری و کمک های ديگر کمک می کنم.

ایمیل: friba.adeel@rescue.org

واتساپ: 347-514-1605