رفتن به مطالب اصلی

Karina

مشاور کسب و کار کوچک

کارینا یک انساندوست است که به ریشه های سالوادوری و گواتمایی خود افتخار می کند، که عمیقاً سفر حرفه ای او را در حمایت از جوامع BIPOC شکل داده است. با بیش از شش سال تجربه در نقش های مختلف در بخش تاثیر اجتماعی، او بر روی ابتکارات مربوط به شمولیت اقتصادی، عدالت جنسیتی، و عدالت غذایی کار کرده است. پیچیدگی به صنعت سرگرمی درک خود را از اهرم مشارکت با نام تجاری برای تغییر اجتماعی غنی شده است. برگزاری ام اس در کارآفرینی اجتماعی از دانشکده کسب و کار مارشال USC، او به توانمند سازی کارآفرینان برای رسیدن به رشد پایدار با یک رویکرد جامع است که اولویت رفاه مردم و این سیاره اختصاص داده شده است.

ایمیل: Karina.Gonzalez@rescue.org

WhatsApp: 818-792-0135